Hankkeet

Hankkeet:

Luova ja osallistava Suomi

Creative and Inclusive Finland on aktiivisesti toimiva verkosto, jonka tehtävänä on edistää ja kehittää luovan osaamista ja osallistamalla osaamista -ohjelmien kautta rahoitettuja ESR-hankkeita. Tämän lisäksi kokoamme sekä välitämme luovan ja osallistavan alan tietoa ja pyrimme lisäämään hanketoiminnan kattavuutta, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta valtakunnallisesti.

Mun juttu

Taideyliopiston avoin kampus on mukana Mun juttu –meidän tulevaisuus –hankkeessa. Hanke tähtää syrjäytymisvaarassa olevien nuorten työllisyyden edistämiseen ja sosiaalisen osallisuuden vahvistamiseen kulttuurin, taiteen ja liikunnan keinoin.

Tavoitteen saavuttamista varten hankkeessa rakennetaan taiteen ja kulttuurin polku, nuorten polku ja ammattilaisten polku. Hankkeessa vahvistetaan nuorten parissa toimivan palveluverkoston monialaista osaamista sekä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Hanke järjestää nuorille suunnattua pilottitoimintaa, jonka tavoitteena on nuorten omien voimavarojen tunnistaminen ja hyvinvoinnin lisääminen taiteen, kulttuurin, audiovisuaalisten menetelmien, luontoliikunnan ja seikkailupedagogiikan keinoin. Hankkeessa tuotetaan myös tutkimustietoa nuorten elämis- ja arvomaailmasta ammattilaisten monialaisen osaamisen tueksi ja hankkeen toimintamallien kehittämiseksi.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus. Hankkeen päätoteuttaja on Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut. Muita osatoteuttajia Taideyliopiston lisäksi ovat Kajaanin yliopistokeskus Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut, Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo/ Kokkolan kaupunki, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Outward Bound Finland ry, Lahden seudun ympäristöpalvelut/Lahden kaupunki, Suomen Urheiluopisto/ Vierumäki. Hanke kestää 31.12.2017 asti.

Lisätietoja:
Mia Seppälä
mia.seppala@uniarts.fi
040 710 4366

Taidekerhot


– Taidelähtöinen harrastustoiminta osaksi koulujen arkea!

Taideyliopisto sai jo toistamiseen avustuksen lastenkulttuurin saatavuuden parantamiseen liittyen. Kyseessä on yksi hallituksen kärkihankkeista. Tavoitteena on lisätä lasten mahdollisuuksia harrastaa taidetta koulupäivän yhteydessä. Toiminta täydentää ja tukee koulun taide- ja kulttuurikasvatusta sekä laajentaa ja monipuolistaa perusopetuksen oppimisympäristöjä. Ensimmäinen hanke käynnistyi syksyllä 2016 ja kokonaisuudessaan hankkeet päättyvät syksyllä 2018.

Hankkeessa järjestetään taidelähtöistä harrastustoimintaa pääkaupunkiseudun muutamalle koululle: Espoon Nöykkiönlaakson koulu, Kirkkonummen Nissnikun koulu, Apollon yhteiskoulu. Neljäs koulu tulee olemaan suomenruotsinkielinen koulu, jossa toiminta käynnistyy alkuvuodesta 2018.

Monitaiteellinen taidetyöpajatoiminta tukee lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja oppimista sekä vahvistaa persoonan, itsetunnon ja minäkuvan kehitystä. Taidetyöpajatoiminnassa luodaan maailmoja, joissa on tilaa musiikille, tanssille ja ilmaisulle. Tavoitteena on luoda tila, jossa lapset saavat toteuttaa luovuuttaan monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Koulujen harrastustoimintaa ohjaavat Taideyliopistosta vasta valmistuneet opiskelijat ja/tai loppusuoralla olevat opiskelijat. Heistä muodostetaan monitaiteisia työpareja. Ohjaamisessa edetään lasten ehdoilla. Pääpaino on lasten mielipiteillä, heidän omilla ajatuksilla ja kiinnostuksen kohteilla. Tärkeää on lapsen maailman hahmottaminen, aktiivinen läsnäolo sekä yhdessä suunnitteleminen ja oppiminen. Ilo ja leikkimieli ohjaavat myös toimintaa.

Lisätietoja:
Mia Seppälä
mia.seppala@uniarts.fi
040 710 4366