Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar.

Anmälan till höstens undervisning har avslutats. Vårens undervisningsutbud publiceras i slutet av november 2018.

I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen utgår från universitetets examensfordringar.

Tyyppi
Koulutusalat
Oppiaineet
Fel uppstod under bearbetning av mallen.
Expression time is undefined on line 60, column 15 in 10155#10195#172168.
1<#if entries?has_content> 
2 
3<#assign liferay_ui = taglibLiferayHash["/WEB-INF/tld/liferay-ui.tld"] /> 
4 
5<table class="pgrList table table-striped table-bordered table-hover"> 
6    <thead> 
7    <tr> 
8      <th>Kurssi</th> 
9      <th>Ajankohta</th> 
10      <th>Ilmoittautuminen</th> 
11      <th>Kategoriat</th> 
12    </tr> 
13    </thead> 
14    <tbody> 
15 
16<#list entries as entry> 
17  <#assign entry = entry /> 
18 
19  <#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
20 
21  <#assign entryTitle = htmlUtil.escape(assetRenderer.getTitle(locale)) /> 
22 
23  <#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entry) /> 
24   
25  <#assign link = ""> 
26 
27  <#if assetLinkBehavior != "showFullContent"> 
28    <#assign viewURL = assetRenderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, viewURL) /> 
29  </#if> 
30   
31  <#assign className = assetRenderer.getClassName /> 
32   
33  <#assign journalArticle = assetRenderer.getArticle() /> 
34  <#assign document = saxReaderUtil.read(journalArticle.getContent()) /> 
35  <#assign rootElement = document.getRootElement() /> 
36   
37  <#list rootElement.elements() as dynamicElement> 
38    <#if dynamicElement.attributeValue("name") == "Ajankohta"> 
39      <#assign time = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
40    </#if> 
41    <#if dynamicElement.attributeValue("name") == "Linkki_opintopolkuun"> 
42      <#assign link = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
43    </#if> 
44    <#if dynamicElement.attributeValue("name") == "Viimeinen_ilmoittautumispaiva"> 
45      <#assign dueDate = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
46    </#if> 
47    <#if dynamicElement.attributeValue("name") == "Ilmoittautumislinkki"> 
48      <#assign registration = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
49    </#if> 
50  </#list> 
51 
52  <tr> 
53    <td> 
54    <#if link?? && link!=""> 
55    <a href="${link}" target="_blank">${entryTitle}</a> 
56    <#else> 
57    <a href="${viewURL}">${entryTitle}</a> 
58    </#if> 
59    </td> 
60    <td>${time}</td> 
61    <#if dueDate?? && registration??> 
62      <td> 
63      <#if registration != ""> 
64        <#if dueDate != ""> 
65          <#assign formattedDate = dueDate?number?number_to_date?string["d.M.yyyy"] /> 
66          <a href="${registration}" target="_blank">Ilmoittaudu ${formattedDate} mennessä</a> 
67        <#else> 
68          <a href="${registration}" target="_blank">Ilmoittaudu</a> 
69        </#if> 
70      </#if> 
71      </td> 
72    </#if> 
73    <td><@getMetadataField fieldName="categories" /></td> 
74  </tr> 
75</#list> 
76 
77</tbody> 
78</table> 
79 
80</#if> 
81 
82<div id="no-results" class="content"></div> 
83 
84<#macro getMetadataField 
85  fieldName 
86
87  <#if stringUtil.split(metadataFields)?seq_contains(fieldName)> 
88    <span class="metadata-entry metadata-${fieldName}"> 
89      <#assign dateFormat = "dd MMM yyyy - HH:mm:ss" /> 
90 
91      <#if fieldName == "author"> 
92        <@liferay.language key="by" /> ${portalUtil.getUserName(assetRenderer.getUserId(), assetRenderer.getUserName())} 
93      <#elseif fieldName == "categories"> 
94        <@liferay_ui["asset-categories-summary"] 
95          className=entry.getClassName() 
96          classPK=entry.getClassPK() 
97          portletURL=renderResponse.createRenderURL() 
98        /> 
99      <#elseif fieldName == "create-date"> 
100        ${dateUtil.getDate(entry.getCreateDate(), dateFormat, locale)} 
101      <#elseif fieldName == "expiration-date"> 
102        ${dateUtil.getDate(entry.getExpirationDate(), dateFormat, locale)} 
103      <#elseif fieldName == "modified-date"> 
104        ${dateUtil.getDate(entry.getModifiedDate(), dateFormat, locale)} 
105      <#elseif fieldName == "priority"> 
106        ${entry.getPriority()} 
107      <#elseif fieldName == "publish-date"> 
108        ${dateUtil.getDate(entry.getPublishDate(), dateFormat, locale)} 
109      <#elseif fieldName == "tags"> 
110        <@liferay_ui["asset-tags-summary"] 
111          className=entry.getClassName() 
112          classPK=entry.getClassPK() 
113          portletURL=renderResponse.createRenderURL() 
114        /> 
115      <#elseif fieldName == "view-count"> 
116        <@liferay_ui["icon"] 
117          image="history" 
118        /> 
119 
120        ${entry.getViewCount()} <@liferay.language key="views" /> 
121      </#if> 
122    </span> 
123  </#if> 
124</#macro>